Uvjeti i odredbe

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) društva ASSMANN ELEKTRONIKA d.o.o. bit će u cjelovitom obliku objavljeni na ovoj internetskoj stranici, a u nastavku kupce upućujemo na primjenu osnovnih odredaba. Opći uvjeti su sastavni dio svih ugovora o prodaji i isporuci robe i usluga i primjenjuju se na svaku isporuku roba kupcima koji obavljaju registriranu djelatnost i imaju status B2B kupca. Status kupca utvrđuje prodavatelj u skladu s prethodnom suradnjom s pojedinim kupcem odnosno pri primitku prve narudžbe.  


ASSMANN ELEKTRONIKA pridržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta u bilo kojem trenutku kao i ukidanje pristupa internetskoj trgovini bez prethodne obavijesti. Korištenje internetske trgovine nakon izmjene Općih uvjeta podrazumijeva da je kupac s izmjenama upoznat. ASSMANN ELEKTRONIKA d.o.o. isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.


1. Opće odredbe 

Ovi opći uvjeti čine sastavni dio svih ugovora o kupoprodaji robe. Prihvatom ponude prodavatelja kupac izričito prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Uvjeti koji odstupaju od ovih općih uvjeta obvezujući su isključivo ako je to ugovoreno u pisanom obliku.  

Kupnju putem internetske stranice može izvršiti samo registrirani B2B kupac. Pri podnošenju zahtjeva za aktivaciju B2B statusa kupac se obvezuje na zahtjev prodavatelja dostaviti tražene podatke o pravnoj osobi odnosno obrtu ili drugom registranom obliku za obavljanje djelatnosti te kontaktima.  Kupcu će biti dodijeljeno korisničko ime i lozinka te će u svom korisničkom profilu moći izvršiti narudžbu kao i koristiti eventualne dodatne popuste, odobrenja za rokove plaćanja i druge pogodnosti. Kupac nije ovlašten davati pristupne podatke drugim osobama te je odgovoran za sve radnje i narudžbe poduzete s njegovim korisničkim podacima kao i za troškove koji nastanu zbog promjena podataka o adresi ili kontaktima, ako promjene nisu javljene prodavatelju. 

Prodavatelj pridržava pravo neprihvaćanja narudžbe zbog prethodno nepodmirenih dugovanja kupca ili drugih podataka koji upućuju na nemogućnost izvršenja financijskih obveza. 


2. Ponude

Ponude su u cijelosti neobvezujuće. Zastupljenost modela i informacije koje uključuju tehničke podatke podložni su promjenama. Prodavatelj nije odgovoran za eventualnu štetu prouzročenu nemogućnošću realiziranja narudžbe ili korištenjem internetskih stranica. 

Svi proizvodi koji su navedeni u internetskoj trgovini navedeni su sa fotografijama, opisom i podacima preuzetim od proizvođača, zastupnika i / ili uvoznika proizvoda. 

Prodavatelj usklađuje podatke bez odgode po saznanju i prema podacima koje mu ustupi proizvođač odnosno zastupnik no moguća su odstupanja. Prodavatelj stoga upućuje kupca da za svaki detalj vezan uz tehnički podatak ili obilježje proizvoda koje je bitno za odluku o kupnji, potraži fotografije i opise na stranicama proizvođača, koji se podaci smatraju relevantnima.  

Narudžbe postaju obvezujuće za prodavatelja kada obavijesti kupca da se njegova narudžba nalazi u postupku obrade i izda kupcu potvrdu narudžbe – ponudu koja je važeća tri dana, u kojem roku je kupac obvezan podmiriti iznos cijene robe.  Nema ograničenja u vrijednosti proizvoda koju je kupac ovlašten naručiti. Prodavatelj će kupca elektroničkom poštom obavijestiti da je roba spremna za isporuku odnosno upućena dostavnoj službi, uz obavijest o troškovima. 

Roba se dostavlja sa zaliha, osim u slučaju predbilježbi kada se roba dostavlja u najkraćem mogućem roku po primitku na skladište, o čemu će kupac biti obaviješten prilikom potvrde narudžbe.  


3. Rok i uvjeti isporuke

Rok isporuke je 7 dana po potvrdi narudžbe od strane prodavatelja. U tom roku će proizvod biti spreman za preuzimanje na skladištu ili u slučaju ugovorene dostave predan dostavnoj službi. 

Isporuka se vrši o trošku kupca, EXW skladište prodavatelja na adresi Zagreb, Slavonska avenija 50, osim ako kupac izričito zatraži dostavu proizvoda. Dostava proizvoda vrši se dostavnom službom prema važećem cjeniku, odnosno posebnim uvjetima dostave. U slučaju da je u samoj objavi proizvoda vidljivo da trenutno nije dostupan na skladištu prodavatelja, ili prodavatelj o tome izravno nakon primitka narudžbe obavijesti kupca, prodavatelj će istodobno obavijestiti kupca o mogućem trajanju pribavljanja proizvoda.  Kupac će omogućiti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora. 

U slučaju da prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će djelatnik prodavatelja stupiti u kontakt telefonski ili putem elektroničke pošte u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja narudžbe, odnosno raskida ugovora. U slučaju obavijesti kupcu unutar roka za isporuku prodavatelj nije odgovoran za štetu zbog kašnjenja ili raskida ugovora.  

Ako se ispostavi da se određena isporuka ili dostava ne može izvršiti na vrijeme, prodavatelj će o tome obavijestiti kupca e-mailom kao i o predviđenom datumu isporuke, ukoliko je to moguće.  U slučaju više sile prodavatelj se oslobađa obveze izvršenja isporuke tijekom njena trajanja, pri čemu se višom silom smatra svaki događaj na koji prodavatelj nije izravno mogao utjecati, a ometa ga u ispunjavanju obveza u cijelosti ili djelomično. To među ostalim obuhvaća prirodne nepogode poput poplava, potresa i požara te poslovne okolnosti za koje prodavatelj nije odgovoran, poput štrajkova ili administrativnih zabrana te mjera ograničenja. Kupac će biti obaviješten bez odgode te će se u svakom slučaju pokušati umanjiti šteta. 

Moguće su djelomične isporuke i naplaćuju se zasebno.


4. Cijene i plaćanja 

Cijene proizvoda istaknute su u hrvatskim kunama (HRK) i dodatno se obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV), odnosno nakon registracije kupca veleprodajne cijene i ukupni iznos narudžbe te porez iskazuju se na specifikaciji narudžbe. Za kupce izvan Republike Hrvatske cijena izražena je ukupna cijena u eurima (EUR) uz odgovarajuću primjenu poreznih propisa. 

Primjenjuje se cijena proizvoda koju je prodavatelj naveo u potvrdi narudžbe. U slučaju odstupanja u odnosu na cijenu objavljenu u internetskoj trgovini, primjenjuje se ona koja je navedena u potvrdi narudžbe. Kupac u tom slučaju ima pravo odustati od narudžbe i obvezan je o tome obavijestiti prodavatelja u roku od 2 dana od zaprimanja potvrde narudžbe.  Za otkaz narudžbe po isteku roka prodavatelj je ovlašten obračunati naknadu u iznosu od 10% od vrijednosti narudžbe. 

Uz fotografiju i opis proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda. 

Prodavatelj koristi usluge dostavne službe. O troškovima pakiranja i dostave kupac će biti obaviješten prije isporuke.  


5. Uvjeti plaćanja
 

Kupac je obvezan podmiriti račun u roku koji će svakom pojedinom kupcu biti vidljiv pri otvaranju njegovog korisničkog profila. U slučaju da proizvod ima nedostatke, kupac nije ovlašten samostalno umanjiti cijenu i izvršiti djelomično plaćanje te nije ovlašten podnositi bilo kakve zahtjeve u pogledu nedostataka proizvoda ako dospjeli iznos računa nije uredno podmiren. Na račun koji nije podmiren u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata.  


6. Pridržaj prava vlasništva 

ASSMANN ELEKTRONIKA d.o.o. je isključivi vlasnik proizvoda odnosno isporučene robe sve do trenutka potpune isplate, uključujući kamate i eventualne druge troškove. Kupac je obvezan o svom trošku čuvati isporučenu robu i poduzeti sve mjere za njeno očuvanje te je pravilno održavati. Do trenutka potpune isplate kupac nije ovlašten robom dalje raspolagati te je o pridržaju prava vlasništva obvezan obavijestiti svoje vjerovnike u slučaju pljenidbe. Isporučenu robu ne može dati u zalog niti je opteretiti na drugi način. 

U slučaju da povrat robe više nije moguć ili se predmetna roba vrati prodavatelju oštećena, kupac je obvezan podmiriti iznos od 20% od ukupne vrijednosti robe i pripadajućih troškova, kao i naknaditi eventualnu štetu. 


7. Jamstva i odgovornost prodavatelja 

Kupac je obvezan o nedostacima proizvoda bilo kakve vrste, bez odgode, a svakako prije korištenja proizvoda, obavijestiti prodavatelja pisano na e-mail adresu info@assmann.hr uz detaljan opis nedostatka te omogućiti prodavatelju da pregleda proizvod. Ako je pošiljka oštećena u transportu koji je izvršila dostavna služba te su oštećenja vidljiva, kupac je obvezan odmah kontaktirati prodavatelja i ne preuzimati robu. 

Prigovor o nedostacima ne oslobađa kupca od obveze plaćanja cijene. Pretpostavka za jamstvo prodavatelja je uredno ispunjenje obveza od strane kupca.  Prodavatelj nije odgovoran za materijalne nedostatke stvari. No ovisno o slučaju nedostatak će razmotriti i ako prigovor ocijeni opravdanim, ispravit će kvar ili omogućiti zamjenu proizvoda.  Ako nije moguće ispraviti kvar u odgovarajućem roku koji je zatražio kupac, kupac u tom slučaju može zatražiti sniženje cijene ili raskinuti ugovor. Raskid nije moguć u slučaju manjih kvarova.  Zahtjevi po osnovi jamstva ne primjenjuju se u slučaju manjih odstupanja od dogovorene kvalitete ili manjih ograničenja u pogledu odgovarajuće upotrebljivosti. Izričito se isključuje odgovornost prodavatelja za nedostatke koji su proizašli iz postupanja dostavne službe.  

Primjenjuju se jamstva proizvođača za ispravnost proizvoda u trajanju od dvije (2) godine. 

Pri isporuci robe primjenjuje se EXW paritet – skladište ASSMANN ELEKTRONIKA d.o.o. pri čemu je skladište prodavatelja mjesto izvršenja obveze od strane prodavatelja. Smatra se da je prodavatelj izvršio svoju obvezu te trošak i rizik prelazi na kupca kada je prodavatelj stavio robu na raspolaganje kupcu predajom u skladištu. Za utovar robe odgovoran je kupac. Dostava robe regulirana je odgovornošću dostavne službe i odgovarajućim osiguranjem dostave do adrese za dostavu kupcu.  

Kupac je obvezan pri preuzimanju odnosno primitku pregledati proizvod. U slučaju dostave, obvezan je bez odgode prijaviti sve nedostatke za koje smatra da su nastali u postupku dostave. Kupac je obvezan izvršiti pregled isporučenih proizvoda i sastaviti zapisnik o bilo kakvim oštećenjima ambalaže ili proizvoda.  

Ako kupac ne preuzme proizvod ili ga odbije preuzeti bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo obračuna naknade pakiranja, dostave te drugih troškova povezanih s povratom proizvoda . 

Obrazloženi prigovori se šalju isključivo na mail adresu info@assmann.hr ili poštom na adresu Zagreb, Slavonska avenija 50. Drugi prigovori neće biti razmotreni.  


8. Povrat

Proizvod se može vratiti i zamijeniti samo uz izričitu uputu prodavatelja i to osobnim preuzimanjem na skladištu u Zagrebu, Slavonska avenija 50. Povrat je moguć samo za proizvode koji nisu oštećeni, nisu korišteni i nalaze se u izvornom pakiranju te su uz proizvod priložene sve pisane upute i dokumentacija koja će biti provjerena pri preuzimanju. 

Kupac ima pravo na povrat odnosno zamjenu u ovim slučajevima: 

- ako je isporučena roba koja nije naručena, 

- ako je isporučena roba koja ima grešku očito nastalu u proizvodnji, 

- ako je dostavljen oštećeni proizvod.    


9. Prava intelektualnog vlasništva 

Prava intelektualnog vlasništva u odnosu na proizvode pripadaju isključivo društvima ASSMANN grupe. Sadržaj internetske stranice je zaštićen i svako mijenjanje, kopiranje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu prodavatelja.


10. Izjava o zaštiti podataka 

Kupac je suglasan da će prodavatelj pohraniti potrebne podatke u elektroničkom obliku, za potrebe obrade narudžbi i knjigovodstva, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i dodatnim izjavama kupca. 


11. Mjerodavno pravo i nadležnost 

Mjerodavno pravo za sve ugovorne odnose prodavatelja i kupaca je hrvatsko pravo. Ugovara se nadležnost suda u Zagrebu. U slučaju spora mjerodavan je hrvatski tekst Općih uvjeta. 


12. Završne odredbe 

Usmeni sporazumi primjenjuju se samo ako su naknadno potvrđeni u pisanom obliku.